Que é o punto limpo?

Punto Limpio

Punto Limpio Santiago de Compostela

O Punto Limpo é unha instalación destinada a recibir, previamente seleccionados, certos tipos de residuos que, ben por ser reciclables, ou ben por estar considerados como tóxicos e perigosos, non é conveniente que se eliminen co resto dos lixos domésticos. Estes residuos son depositados en colectores específicos para cada tipo de material e posteriormente trasladados a centros de valorización, tratamento ou confinación.

Constitúe, polo tanto, un sistema de recollida selectiva, e que responde a varios obxectivos:
Aproveitar os materiais contidos nos residuos sólidos urbanos que son susceptibles dunha reciclaxe directa, conseguindo con iso un aforro enerxético e de materias primas, así como unha redución en volume de residuos que é necesario tratar ou eliminar.
Evitar a vertedura incontrolada dos residuos voluminosos que non poden ser eliminados a través dos servizos convencionais de recollida de lixos.
Separar os residuos perigosos xerados nos fogares, cuxa eliminación conxunta co resto dos lixos urbanos ou mediante a vertedura á rede de saneamento, representa un risco para os operarios destes servizos e contribúe á contaminación do medio.

Nun principio, o concepto de Punto Limpo xorde como resposta aos problemas formulados polos mobles e aparellos domésticos, pero co paso do tempo, tamén conserva o seu obxectivo inicial: a separación dos materiais para un posterior reciclado.

Dous factores esenciais contribúen á implantación dos Puntos Limpos:
Unha política ambiental da xestión de residuos baseada na redución en orixe e na valoración.
A necesidade de loitar contra os vertedoiros incontrolados, a través do ofrecemento aos clientes dun medio alternativo para a eliminación dos residuos domésticos, que non son considerados polos servizos tradicionais de recollida.