Papel e Cartón

Comprende, entre outros:

O papel imprimido de Xornais,
Revistas,
O papel,
Caixas,
Folletos de publicidade e propaganda,
Envases e embalaxes compostas por estes materiais.

Non se inclúe nesta fracción os papeis de celulosa de uso sanitario.

contenedor papel

Contenedor Papel y Cartòn