Materia Orgánica

De acordo co sistema actual implantado para os residuos urbanos de Santiago de Compostela enténdese por esta fracción aqueles que non se engloban en ningunha recollida selectiva.

Restos de alimentos
Restos de comidas sen envases
Carne
Peixe
Ósos
Verduras
Compoñentes de celulosas
Excrementos de animais domésticos
Pelo
Papeis e cartóns impregnados de fluídos orgánicos.
Restos de Roupa
Restos de inertes non recollidos selectivamente…etc.

materia organica

Contenedor de Materia Orgànica