ENSERES VOLUMINOSOS ABANDOADOS

QUÉ TEMOS QUE FACER CANDO DESEXEMOS DESPRENDERNOS DE RESIDUOS VOLUMINOSOS: MOBLES, COLCHÓNS, ENSERES, ETC…
Aqueles residuos que pola súa natureza non poden depositarse nos contenedores convencionais na vía pública de acordo á normativa aplicable deberán:
Utilizar o servizo especial de recollida domiciliaria establecido polo Concello de Santiago chamando previamente ao telefono 981565469 Ou entregalos no punto limpio ou ben a un xestor autorizado.
En ningún caso débense de abandonar na vía publica sen previo aviso ao servido de recollida porque esa actitude pode ser obxeto de denuncia.
colchon abandoado